چهار سارق جوان در آزادشهر مازندران پس از باز کردن درب یک دستگاه زانتیا، آن را هل داده و سپس با سپر به سپر کردن به کمک یک خودرو ی دیگر اقدام به سرقت این خودرو در تاریکی شب کردند.