آخرین وضعیت سد زاینده‌ رود در روزگار خشکسالی را در تصاویر می بینید. آخرین وضعیت سد زاینده‌ رود وضعیت بحرانی سد را نشان میدهد. در آخرین وضعیت سد زاینده‌ رود ظرفیت آب به کمتر از ۱۸ درصد رسیده است.


با توجه به برنامه تولید برق، روزانه ۲۵ متر مکعب بر ثانیه آب از خروجی سد برای نیروگاه زاینده‌رود و مصارف آب شرب اصفهان رهاسازی می‌شود که بر این اساس روزانه ۱۲ سانتی متر از ارتفاع آب و یک میلیون متر مکعب از حجم آب پشت سد در حال کاهش است.

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی

 • آخرین وضعیت سد زاینده‌رود در روزگار خشکسالی