عکسی از تیپ کنار دریایی نرگس محمدی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ کنار دریایی نرگس محمدی شیک است.تیپ کنار دریایی نرگس محمدی ساده است.تیپ کنار دریایی نرگس محمدی زیباست.