عکس زیبایی از نرگس محمدی و الناز حبیبی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نرگس محمدی و الناز حبیبی صمیمی هستند.نرگس محمدی و الناز حبیبی در کنار هم هستند.نرگس محمدی و الناز حبیبی بازیگر هستند.