عکسی از خاطره بازی علیرضا رئیسی فیلم های قدیمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خاطره بازی علیرضا رئیسی برای فیلم مدرسه پدربزرگهاست.خاطره بازی علیرضا رئیسی قدیمی است.