عکسی از تیپ رنگی نسیم ادبی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ رنگی نسیم ادبی سرخابی است.تیپ رنگی نسیم ادبی شیک است.تیپ رنگی نسیم ادبی جدید است.