عکسی از استایل محمدرضا فروتن در جزیره که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل محمدرضا فروتن در جزیره شیک است.استایل محمدرضا فروتن در جزیره متفاوت است.استایل محمدرضا فروتن در جزیره خاص است.