گیتی خامنه عزیز و الهه رضایی جان

اولین جشنواره سینما تورز در جزیره کیش