عکسی از نسرین نصرتی در خانه اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نسرین نصرتی در خانه اش با تیپ ساده است.نسرین نصرتی در خانه اش است.نسرین نصرتی در خانه اش با روسری رنگی است.