عکسی از شال گل گلی ماهور الوند که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. شال گل گلی ماهور الوند زیباست. شال گل گلی ماهور الوند خاص است. شال گل گلی ماهور الوند متفاوت است.