عکسی از ماهور الوند و سگش در گردش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ماهور الوند و سگش در خیابان هستند.ماهور الوند و سگش در حال پیاده روی هستند.ماهور الوند و سگش که بامزه است.