عکسی از الهه حصاری در باغ پرتقال که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.الهه حصاری در باغ زیبا است.الهه حصاری در باغ بزرگ است.الهه حصاری در باغ سرسبز است.