عکسی از الهه حصاری در کنار دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.الهه حصاری در کنار دوستش است.الهه حصاری در کنار دوستش نشتسه است.الهه حصاری در کنار دوستش خوشحال است.