عکسی از استایل سفید مشکی نفیسه روشن که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل سفید مشکی نفیسه روشن ساده است.استایل سفید مشکی نفیسه روشن خاص است.استایل سفید مشکی نفیسه روشن جدید است.