عکسی از رضا کیانیان و پسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا کیانیان و پسرش شبیه هستند.رضا کیانیان و پسرش در کناهم هستند.رضا کیانیان و پسرش صمیمی هستند.