عکسی از طبیعت گردی پدرام کریمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.طبیعت گردی پدرام کریمی در جنگل است.طبیعت گردی پدرام کریمی در تابستان است.طبیعت گردی پدرام کریمی به تنهایی است.