عکسی از پدرام کریمی با تیپ رسمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پدرام کریمی با تیپ رسمی و کت و شلوار است.پدرام کریمی با تیپ رسمی و مجلسی است.پدرام کریمی با تیپ رسمی طوسی رنگ است.