عکسی از باربد بابایی و فرزندانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.باربد بابایی و فرزندانش در کنار هم هستند.باربد بابایی و فرزندانش در کنار دریاچه هستند.