عکسی از باربد بابایی و دخترانش در گذر زمان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.باربد بابایی و دخترانش در قدیم.باربد بابایی و دخترانش که دوقلو هستند.باربد بابایی و دخترانش در رستوران.