عکسی از نصرالله رادش و دوستان آبادانیش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نصرالله رادش و دوستان صمیمی اش.نصرالله رادش و دوستان جنوبی اش.نصرالله رادش و دوستان عینکی اش.