عکسی از بانی پال شومون و دوستانش در خانه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس بانی پال شومون و دوستانش در آینه است.بانی پال شومون و دوستانش صمیمی هستند.بانی پال شومون و دوستانش در مهمانی هستند.