عکسی از مدل موی متفاوت بانی پال شومون که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مدل موی متفاوت بانی پال شومون بلند است.مدل موی متفاوت بانی پال شومون فر است.مدل موی متفاوت بانی پال شومون خاص است.