عکسی از موهای بلند بانی پال شومون که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم موهای بلند بانی پال شومون متفاوت است.موهای بلند بانی پال شومون برای یک نمایش است.موهای بلند بانی پال شومون فر است.