عکسی از بهاره رهنما روی مبل خانه اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهاره رهنما روی مبل خانه اش نشسته است.بهاره رهنما روی مبل خانه اش در حال استراحت است.بهاره رهنما روی مبل خانه اش با شال آبی است.