عکسی از مهران احمدی در محله های قدیمی تهران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس مهران احمدی سیاه سفید است.مهران احمدی با سری تراشیده است.مهران احمدی با ماسک است.