عکسی از مهران احمدی با نگاهی متفکرانه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس مهران احمدی جدیدش است.مهران احمدی با ریش و سبیل است.چهره مهران احمدی جدی است.