عکسی از چهره متفاوت امیر مهدی ژوله که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.چهره متفاوت امیر مهدی ژوله با سبیل است.چهره متفاوت امیر مهدی ژوله خاص است.چهره متفاوت امیر مهدی ژوله بامزه است.