عکسی از امیرمهدی ژوله با سبیل که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.چهره متفاوت امیرمهدی ژوله با سبیل.امیرمهدی ژوله با سبیل متفاوت شده است.عکس بی حرف و حدیث امیرمهدی ژوله با سبیل.