عکسی از  شطرنج بازی کردن مهران رنجبرکه در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شطرنج بازی کردن مهران رنجبر حرفه ایست.شطرنج بازی کردن مهران رنجبر در اتاقی زیباست.شطرنج بازی کردن مهران رنجبر با استایل شیک است.