عکسی از علی کریمی در دبی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی کریمی در دبی روی پشت بام است.علی کریمی در دبی با توپ است.علی کریمی در دبی است.