علی کریمی به خبر تهیه دارو برای میناوند از امارات واکنش نشان داد!

علی کریمی در واکنش به خبر تهیه دارو برای مهرداد میناوند از امارات این استوی را منتشر کرد و نوشت:

به جای غرق شدن در شایعات برایشان انرژی مثبت نثار کنید.

علی کریمی