عکسی از گریم متفاوت گلاره عباسی در شاهین که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم متفاوت گلاره عباسی ساده است.گریم متفاوت گلاره عباسی زیباست.گریم متفاوت گلاره عباسی جدید است.