«روزتون خوش. وقتی دوستی ازم عکس می گیره و دلم می خواد تا همیشه تو‌صفحه ام باشه این عکس تا خاطره روزهای خوش ثبت بشه . حتی اگر با گریم این روزها باشه . دوستتون دارم شما عزیزان را که همیشه همراه و همدل من هستید در این صفحه »