عکسی از گریم جدید بهمن دان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم جدید بهمن دان متفاوت است.گریم جدید بهمن دان با سبیل است.گریم جدید بهمن دان با سبیل است.