عکسی از گریم دیده نشده بهمن دان که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم دیده نشده بهمن دان قدیمی است.گریم دیده نشده بهمن دان برای جوانی اش است.گریم دیده نشده بهمن دان برای یک فیلم قدیمی است.