لباس زننده سرباز آمریکایی سوژه شد. لباس زننده سرباز آمریکایی مورد توجه عکاس قرار گرفت. لباس زننده سرباز آمریکایی در جنگ افغانستان است.


مواضع دفاعی سربازان آمریکایی در دره کورنگال افغانستان سال 2009 را در تصویر می بینید.

آمریکا از سال 2001 تا 2021 به بهانه مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور داشت .