احمد مسعود شیر بچه پنجشیر است. شیر بچه پنجشیر  اجازه ورود طالبان به پنجشیر را نداده است. هنوز طالبان با مقاومت شیر بچه پنجشیر نتوانسته وارد این ولایت شود.


 نوشته‌ بالایِ سرِ احمد مسعود شیربچه‌ پنجشیر تابلویی توجه را به خود جلب می کند. در تابلو نوشته شده: در پیشِ قلم، قامتِ شمشیر خم است.

 
احمد مسعود مقاومت پنجشیر طالبان در افغانستان