به گزارش پارس نیوز، 

سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان در نشست خبری گفت: امروز حقیقی وجود دارد که باید گفته شود و آن این است که تشکیل دولت با مانع بزرگی بزرگتر از موضوع نمایندگان سنی هشت مارس برخورد کرده است.

وی ضمن وارد کردن اتهاماتی به حزب مدعی شد که حزب الله تصمیم به کارشکنی در تشکیل کابینه گرفته است.

حریری بیان کرد: از ابتدا  پاسخم روشن بوده و با وزیر شدن ۶ نماینده به شکل کامل مخالف بوده ام. موضوع نه به سال و نه به هزار سال نیاز دارد و دبیر کل حزب الله مجبور نیست منتظر بماند. همه منتظر تشکیل کابینه پس از رفع مشکل حزب نیروهای لبنانی بودند. هر تلاشی برای ایجاد عرف جدید در زمینه تشکیل دولت قابل قبول نیست. من نمی پذیرم که احدی مرا به اقدام طایفه ای و مذهبی متهم کند. من مصلحت سنی ها را می دانم! من از مکتب رفیق حریری هستم که گفت:« مسیحی میانه رو از سنی افراطی به من نزدیکتر است». ما با فتنه در کشور مخالفیم  و حامی ارتش و مخالف تفرقه  و مخالف از بین بردن همزیستی مشترک هستیم.

وی گفت: من نمی پذیرم که کشور به بن بست برسد و به اختیارات رئیس جمهوری و دولت گزندی وارد شود! دولت نیاز ملی است و تشکیل آن در صورتی که به اصول برگردیم، راحت است. تشکیل آن نزد رئیس جمهور و من است. همه باید به مسئولیت های خود در قبال کشور عمل کنند و قانون اساسی حق تشکیل دولت را فقط به نخست وزیر مامور تشکیل کابینه و رئیس جمهور می دهد.

حریری اعلام کرد: انتظار نداشتم به این حد از بحران برسم.