به گزارش پارس نیوز، 

سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان در سخنانی اعلام کرد: لبنان با چالشهای بزرگی روبرو است و دولتی که تشکیل خواهیم داد در آن وفاق ملی خواهد بود.

وی افزود: تاخیر در روند تشکل دولت به منظور تشکیل دولتی است که آمال لبنانی ها را برآورده سازد. نقش زنان در این دولت باید بیشتر شود و تکنوکرات باشد.

حریری از تشکیل کابینه در آینده نزدیک سخن گفت و بیان کرد: با تشکیل دولت و گفتگویی که انجام می دهیم هدفمان این است که همه گروههای سیاسی که در دولت مشارکت خواهند کرد با اصلاحاتی که در کنفرانس «سیدر» مقرر شده است.

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان تاکید کرد: همه گروههای لبنانی باید درباره اصلاحات اقتصادی توافق داشته باشند.

وی درباره عربستان نیز گفت: عربستان مورد هدف قرار گرفته و برخی به دنبال نابودی موفقیت های آن هستند.