میشل عون رئیس جمهور لبنان گفت: تماس‌ها برای حل تجاوز‌های زمینی و دریایی رژیم صهیونیستی ادامه دارد.   

عون افزود: از طریق سازمان ملل متحد و کشور‌های دوست برای برخورد با تهدیدات اسرائیل تلاش می‌کنیم و امیدواریم اسرائیل تجاوزات خود را تشدید نکند.

او تاکید کرد: شورای عالی دفاع، بر حق لبنان در حفظ حاکمیت خود در سرزمین و آب‌های لبنان تاکید می‌کند.

میشل عون گفت: دستوراتی برای مقابله با هرگونه تجاوز به لبنان صادر شده است. مالکیت بلوک شماره ۹ متعلق به لبنان است و هر گونه تجاوز به آن تجاوز به کل کشور قلمداد خواهد شد.

در همین حال سعد الحریری نخست وزیر لبنان نیز گفت: شورای عالی دفاع تصمیماتی را در حمایت از حق لبنان در دفاع از خاک خود اتخاذ کرده است.  

او افزود: با کشور‌های دوست برای مقابله با طمع ورزی‌های اسرائیل در آب‌های لبنان تلاش می‌کنیم.