این فیلم که توسط یک دوربین مدار بسته ضبط شده است نشان می دهد که  یک پلیس وقتی می بیند کودکان کار در حال جمع آوری کارتن هستند  و نمی توانند کارتن ها را جمع کنند به کمک آن ها می رود و برای آن ها کارتن جمع می کند و داخل گونی می گذارد. این ویدئو خیلی زود در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش های زیادی را به همراه داشت. کاربری نوشت: « فکر کنم اگه سرجاش می ایستاد، اشکش جاری می شد  و دیگه طاقت نیاورد.» کاربر دیگری نوشت: «پلیس در کنار اقتدارش می تونه این جوری مهربون باشه و کاری کنه بچه ها از حضورش  احساس امنیت کنن. » کاربری هم نوشت: «کاش روزی برسه که  کودک کاری  توی جهان نداشته باشیم.»

منبع: خراسان