برادران شهید از چپ به راست: حسین، رضا و مهدی خوش سیرت - این دو تصویر با فاصله زمانی حدود 15 سال گرفته شده اند. براردان شهید خوش سیرت ، از به نام ترین شهدای استان گیلان و ستارگان شهرستان آستانه اشرفیه (روستای چورکوچان) هستند. از میان آنان ، مهدی خوش سیرت به واسطه مسئولیتش در سپاه (معاونت فرماندهی لشکر قدس گیلان) از دیگر برادران شناخته شده تر است.

برادران شهید