تصویر کمتر دیده شده از حاج قاسم سلیمانی در کنار پدرشان را در ادامه خواهید دید.

قاسم سلیمانی