نماهنگی از صوت آخرین مکالمه بیسیم شهید باکری و شهید کاظمی را مشاهده می نمایید.