مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  یکشنبه ۲۱ دی ماه به بیان مسائلی همچون کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی خانه، دورخیز بزرگ برای مهار تورم، کاهش نرخ ارز تا ۱۱ هزار تومان،تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه به بورس،  می پردازد.

همچنین سقوط بورس تا زیر خط قرمز، توقف رشد پول، خام فروشی در خط پایان، چوب حراج بر سر سهام بورس، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۱ دی ماه به شرح زیر است:

کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی خانه/ دورخیز بزرگ برای مهار تورم/ سقوط بورس تا زیر خط قرمز

کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی خانه/ دورخیز بزرگ برای مهار تورم/ سقوط بورس تا زیر خط قرمز

کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی خانه/ دورخیز بزرگ برای مهار تورم/ سقوط بورس تا زیر خط قرمز

کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی خانه/ دورخیز بزرگ برای مهار تورم/ سقوط بورس تا زیر خط قرمز

کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی خانه/ دورخیز بزرگ برای مهار تورم/ سقوط بورس تا زیر خط قرمز

کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی خانه/ دورخیز بزرگ برای مهار تورم/ سقوط بورس تا زیر خط قرمز

کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی خانه/ دورخیز بزرگ برای مهار تورم/ سقوط بورس تا زیر خط قرمز

کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی خانه/ دورخیز بزرگ برای مهار تورم/ سقوط بورس تا زیر خط قرمز

کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی خانه/ دورخیز بزرگ برای مهار تورم/ سقوط بورس تا زیر خط قرمز

کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی خانه/ دورخیز بزرگ برای مهار تورم/ سقوط بورس تا زیر خط قرمز

کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی خانه/ دورخیز بزرگ برای مهار تورم/ سقوط بورس تا زیر خط قرمز