به گزارش پارس ، ایرج هوسمی در گفت وگو بافارس از بدهی دولت به ۹۸ درصد چایکاران کشور خبر داد و گفت: تاکنون از مجموع چین اول و دوم چای تحویل شده به مراکز خرید دولتی برگ سبز چای، تنها پول ۲ درصد چایکاران و حدود ۱.۵ میلیارد تومان پرداخت کرده اند.

رئیس اتحادیه چایکاران کشور با بیان اینکه هنوز به ۹۸ درصد چایکاران پول برگ سبز چای را تحویل نداده اند، گفت: حدود ۱۰ میلیارد تومان دولت از محل خرید تضمینی برگ سبز چای چین اول و دوم به چایکاران بدهکار است.

۴۶ هزار تن برگ سبز چای به مراکز خرید تحویل شده است که از این میزان ۱۸۰۰ تن توسط بخش خصوصی خریداری و بهای آن پرداخت شده اما خرید بخش دولتی هنوز پرداخت نشده است.

تحویل بی موقع پول برگ سبز چای چند سالی است تکرار می شود به طوری که چایکاران پول محصول سال قبل خود را ابتدای امسال دریافت کردند.

این در حالی است که باغ چای نیاز به مراقبت هایی دارد که باید در پاییز و زمستان انجام شود تا در بهار و تابستان محصول خوبی برداشت شود اما چایکاران به دلیل نبود نقدینگی این رسیدگی را نتوانستند انجام دهند.

*کاهش ۳۵ درصدی چین دوم چای

رئیس اتحادیه چایکاران کشور از کاهش ۳۵ درصدی برگ سبز چای در چین دوم نسبت به چین اول که در اردیبهشت ماه بود، خبر داد.

به گفته هوسمی نبود نقدینگی برای اجرای عملیات هرس و مراحل داشت توسط باغداران و نیز ناتوانی کشاورزان برای تامین کود و عدم حمایت از سوی دولت عامل اصلی این کاهش بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه تنها ۲ درصد باغهای چای کشور مجهز به آبیاری تحت فشار هستند، گفت: تامین آب باغ های چای بیشتر متکی به آب باران است و به همین دلیل با کاهش میزان بارندگی و یا بارش های بی موقع میزان محصول کاهش یافت.