مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۱۲ مهرماه به بیان مسائلی همچون بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد، سقوط قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار،  رشد پایه پولی به ۵.۴ درصد رسید، سوداگری تازه با اجاره دلار، اقتصاد در سیطره توهم پولی، می پردازد.

همچنین مالک و مستاجر در برزخ، دولت ثبات اقتصادی را رها کرده است، ساماندهی بورس در دستور کار قوا، الاکلنگ بورس و دلار ، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۲ مهرماه به شرح زیر است:

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ

بازار خودرو با افزایش تولید هم رام نشد/ الاکلنگ بورس و دلار/ مالک و مستاجر در برزخ