پارس به نقل از خراسان: بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده، قرار است طی سال جاری مبلغ ششصد میلیارد ریال برای ساماندهی تولید، فرآوری و فروش برگ سبز چای اختصاص یابد. این مصوبه تاکید کرده است که نحوه هزینه کرد مبلغ مذکور باید به گونه ای باشد که در سال ۹۳، یارانه پرداختی دولت به این محصول قطع شود.