به گزارش پارس نیوز، 

 

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 13 آذرماه به شرح زیر است:

سقوط آزاد قیمت موبایل آغاز شد/پیشخوان

سقوط آزاد قیمت موبایل آغاز شد/پیشخوان

سقوط آزاد قیمت موبایل آغاز شد/پیشخوان

سقوط آزاد قیمت موبایل آغاز شد/پیشخوان

سقوط آزاد قیمت موبایل آغاز شد/پیشخوان

سقوط آزاد قیمت موبایل آغاز شد/پیشخوان

سقوط آزاد قیمت موبایل آغاز شد/پیشخوان

سقوط آزاد قیمت موبایل آغاز شد/پیشخوان

سقوط آزاد قیمت موبایل آغاز شد/پیشخوان