به گزارش پارس نیوز، 

نگاهی به ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 نشان میدهد، در سال 98مبلغ پاداش پایان سال کارمندان در بودجه سال بعد 10.780.000 ریال پیش بینی شده است

. مبلغ قطعی پاداش در مصوبه هیئت وزیران مشخص خواهد شد.